DAGS FÖR STATEN ATT TA ANSVAR FÖR HELA DEN KOMMUNALA UTJÄMNINGEN

Igår överlämnades betänkandet Lite mer lika. Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting till regeringen. Förslaget innebär att Lidingö årligen kommer att straffbeskattas med ytterligare 12 miljoner kronor. Moderaterna är kritisk till förslaget av flera skäl. I stället för att återkommande och på ett destruktivt sätt spela ut kommunerna mot varandra samt skapa stor oreda och kraftiga svängningar i kommunernas lång- och kortsiktiga planeringsförutsättningar, är det både rimligt och nödvändigt att staten tar på sig hela ansvaret för det kommunala utjämningssystemet.

Återigen presenteras förslag på nya justeringar i det kommunala utjämningssystemet. Denna gång handlar det om förändringar i kostnadsutjämningen; inkomstutjämningen lämnas därhän i denna omgång. Som vanligt tar utredarna sikte på Lidingö. Om förslaget blir verklighet tvingas Lidingöborna att betala ytterligare drygt 12 miljoner kronor årligen i straffskatt.

Redan idag betalar Lidingöborna in långt över 300 miljoner kronor netto i utjämningsskatt till kommuner som Malmö och Göteborg. Det motsvarar mer än 2 kronor på skatten. Det är Lidingöbor med låga inkomster som straffas hårdast, vilket det sällan talas om. I retoriken sägs det i stället att det är rika kommuner som ska bidra till andra kommuner med ofördelaktig socio-ekonomi. I verkligheten är det låginkomsttagare på Lidingö som betalar för kamelfarmar i Göteborg eller kongresshallar i Malmö. För Lidingös del innebär förslaget att mindre resurser kan satsas på prioriterade områden som barnens skolgång och på att skapa bättre förutsättningar för Lidingös äldre.

Lidingöborna betalar utöver detta mer i statlig inkomstskatt än många andra.  I praktiken innebär detta att Lidingöborna får betydligt mindre för sina skattepengar än andra skattebetalare. Orättvisan slår igenom även på landstingsnivå där Stockholms län brandskattas vilket innebär att Lidingöborna får mindre tillbaka än invånare i många andra kommuner.

Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande i Lidingö stad, har flera principiella invändningar gällande det interkommunala utjämningssystemet.

 

  • I grunden borde detta vara en helt statlig angelägenhet. Staten har det övergripande ansvaret för att upprätthålla ekonomiska förutsättningar för alla kommuner och landsting i riket att kunna tillhanda service till sina invånare. Av det skälet är det principiellt riktigt att staten åtar sig att finansiera utjämningen i sin helhet över statsbudgeten. Kommunsektorns ekonomiska bidrag i utjämningssystemet motsvarar endast några promille i statens totala budget, så ur den aspekten är det inte orimligt att staten tar över helt, säger Daniel Källenfors (M).
  • De återkommande ändringarna i systemet skapar även instabila planeringsförutsättningar för kommunerna. Det blir ryckigt och en osäkerhet uppstår i vad som gäller från år till år vilket hämmar och försvårar arbetet för ökad kvalitet och effektivitet. Det är obegripligt varför staten vill fortplanta osäkerhet och ryckighet till kommunsektorn, fortsätter Källenfors.
  • Utjämningssystemet är ett nollsummespel som varje gång skapar vinnare och förlorare när kommuner ställs mot varandra. Det är ett destruktivt spel och mycket energi ägnas åt systemet istället för att förbättra skolan och omsorgen, anser Källenfors.
  • Staten måste även ändra sin syn på kommuner som skapar tillväxt och har ordning och reda i finanserna. En välskött kommun med hårt arbetande medborgare skall inte bestraffas utan belönas, avslutar Källenfors.

För mer information:

Daniel Källenfors (M) kommunstyrelsens ordförande i Lidingö stad

Mobil: 0722-16 78 92