Byggnation

Byggpolitiken på Lidingö ska präglas av lyhördhet, transparens och kommunikation med Lidingöborna. Lidingö har idag en trivsam småstadskaraktär med blandat boende och många gröna ytor. Lidingö är också en ö vilket innebär att tillgänglig mark per definition är en ändlig resurs.

Moderaternas uppfattning är att Lidingös småstadskaraktär ska bevaras. Lidingö är en av Sveriges mest tätbebyggda kommuner. Vi moderater anser därför att vi ska vara rädda om parker och grönområden och att kommunens särpräglade arkitektur och kulturmiljö ska skyddas och bevaras. Detta innebär att nybyggnation endast kan ske i begränsad omfattning.

För Moderaterna är det inte ett självändamål att öka invånarantalet på Lidingö . Eftersom byggbar mark på Lidingö är en ändlig resurs bör planerad byggtakt anpassas till en mer försiktig tillväxt och i en takt som svarar mot Lidingöbornas behov. Den ändliga resursen byggbar mark ska även räcka till kommande generationer.

Moderaterna vill att Lidingös småstadskaraktär ska prägla tillkommande bebyggelse i Centrum/Torsvik och övriga lokala centra med öppna ytor och grönska mellan flerbostadshusen. Hushöjder ska anpassas till omgivningen men låg bebyggelse ska eftersträvas. Moderaterna vill undvika en stenstadsbebyggelse. Med stenstad menas flerbostadshus utdragna till trottoaren med slutna kvarter.

Nya byggnader ska anpassas till omgivande byggnaders karaktär och storlek. Stadens karaktär som villastad ska bevaras, med en balanserad fördelning av småhus och flerfamiljshus. Ny bebyggelse ska främst ske i anslutning till etablerade bostadsområden och på mark som inte är naturmark. Restriktivitet ska eftersträvas gällande förtätning av villaområden.

De stora grönområdena, kustlinje och skog ska bevaras. Även gröna kilar är viktiga och ska bevaras för att skapa en sammanhängande grönstruktur.

Närservicen i lokala centra ska vid behov utvecklas liksom boendemiljön. Det är fördelaktigt om ny bebyggelse koncentreras till dessa centra vilket också ger underlag till förbättrade kommunikationer.

Näringslivets, de små och medelstora företagarnas, behov av lokaler och anläggningar ska beaktas. Lidingöbornas behov av service kräver ett livskraftigt lokalt näringsliv.

Kommunens sociala ansvar för bostäder ska säkerställas genom att en del av nyproduktion avsätts för dessa behov.

Yttre omständigheter kan tvinga staden till avvikelser från ovanstående riktlinjer. Då bör detta så långt som möjligt ske tillfälligt och ett återställande till ursprungliga förhållanden ske så snart som möjligt.

Ansvarig moderat för området är Fredrik Vinstock.

Kontakt: fredrik@vinstock.se