Ekonomi & näringsliv

Våra grundläggande värderingar

Politiken ska vara begränsad och lämna handlingsutrymme för såväl det civila samhället som det lokala näringslivet. I ett fritt samhälle har människor ansvar för sina liv. Staten måste tilltro människor kapaciteten och viljan att bära det ansvar som följer med friheten.

Kommunal verksamhet ska inte konkurrera med privata företag.  Den kommunala verksamheten ska konkurrensutsättas när detta är möjligt och bedöms gynna stadens invånare.  Kommunen ska aktivt underlätta medborgarnas val mellan privata och kommunala aktörer (förskola, skola, vård och omsorg).

Politiken ska skapa förutsättningar för ett vitalt näringsliv på ön.

Vi prioriterar alltid ordning och reda i ekonomin samt låga skatter. En välskött ekonomi lägger grunden för goda levnadsvillkor för kommunens invånare. Den goda ekonomin bidrar också till positiva effekter för entreprenörskap, företagande och utbildning och därmed framväxten av nya jobb.

Hur det fungerar idag

Lidingö är enligt Svenskt Näringsliv en av landets bästa kommuner när det gäller företagsklimat. Den kommunala förvaltningen är kompetent, lättillgänglig och servicevänlig. Oftast hanterar den företagens ärenden både korrekt och snabbt. Företagen upplever att samarbetet med kommunen klart har förbättrats på senare år, samtidigt som de betonar nödvändigheten av goda kommunikationer och ett brett lokalt serviceutbud.

Utvecklingsmöjligheter

Lidingö hade år 2016 en kommunalskatt som var 13 öre högre skatt än genomsnittet i Stockholms län. Flera kommuner Stockholmsområdet har 1 krona lägre skatt än Lidingö. Genom att prioritera kommunens kärnuppgifter och fortsätta arbeta långsiktigt med kommunens effektivitet finns det möjlighet att sänka skatten.

Den kommunala politiken bidrar till att skapa förutsättningar för ett vitalt näringsliv på ön, med ett stort antal företag inom en rad olika branscher. Bra förutsättningar och många företag skapar i sin tur en god spiral genom ett brett utbud av service som tillgodoser både invånarnas och företagens behov, vilket i sin tur ytterligare förbättrar det lokala företagsklimatet.

Företagandets villkor bestäms till största del av rikspolitiken, genom sådant som skatter, arbetsrätt och lagstadgade regler för olika typer av bolag. Samtidigt kan den politik som bestäms lokalt påverka många andra viktiga faktorer och därigenom bidra till att skapa goda förutsättningar för det lokala näringslivet.

Vi ser utvecklingsmöjligheter inom flera områden. Genom att skapa förutsättningar för näringslivet att växa, både genom att företag som redan finns på ön kan fortsätta att expandera av egen kraft och genom att nya företag etablerar sig på ön. Förutom att ge god kommunal service till näringslivet gäller det bland annat att skapa bra kommunikationer för såväl privata transporter som kollektivtrafik, inklusive båttrafik.

Vi vill inte att kommunal verksamhet ska konkurrera med privata företag och vi vill därför öka andelen kommunal verksamhet som konkurrensutsätts. En utveckling av den kommunala kompetensen för upphandling är viktig.

Vi tror på att stimulera företagsamhet genom att skapa kontakter mellan det lokala näringslivet och skolan och genom att stimulera gymnasieelever att lära sig om och försöka sig på eget företagande. Vi vill därför uppmuntra till Ungt Företagande redan i grundskolan, i alla gymnasieprogram och till nyanlända.

Lidingö har begränsade möjligheter att upplåta mark till företag eftersom vi vill att Lidingö ska fortsätta vara en grön ö. Lokalt företagande som bidrar till närservice, exempelvis i samband med nybyggnationerna i Högsätra och Lidingö Centrum, är särskilt viktigt och ska ges goda förutsättningar.

Moderaterna vill därför

  • Sänka skatten när ekonomin så tillåter.
  • Effektivisera kommunens förvaltning och prioritera kommunens kärnverksamheter.
  • Planera och genomföra konkurrensutsättning för verksamheter i de fall det finns goda förutsättningar för konkurrens vid upphandling.
  • Ge förutsättningar för bra närservice till Lidingöborna genom att prioritera detta vid planering av ny- och ombyggnation.
  • Skapa bättre kommunikationer såväl till och från Lidingö som inom ön, samt aktivt verka för att Spårväg City genomförs och ansluts till Lidingöbanan snarast möjligt. Pendelbåtstrafiken till och från ön ska utvecklas.
  • Utveckla Lidingö Centrum på ett sätt som bygger vidare på småskalighet men som ger ett större utbud av butiker, kaféer, restauranger, bostäder och mötesplatser.
  • Aktivt verka för att ändra utformningen av den kommunala utjämningsskatten. Den stimulerar inte mottagande kommuner till effektiviseringar samtidigt som den dränerar Lidingö på flera hundra miljoner årligen.
  • Intensifiera en lyhörd dialog med näringslivet.

Ansvarig Moderat för området är Daniel Källenfors.

Kontakt: daniel.kallenfors@lidingo.se