Kultur, Fritid & Miljö

Våra grundläggande värderingar

Moderaternas utgångspunkt är att det är den enskildes eget ansvar att ta till sig kultur och aktivera sig i fritidsverksamheter. Den gemensamma miljön ska vara tillgänglig, attraktiv och hållbar.

Hur det fungerar idag

Lidingö har ett uppskattat utbud av kultur och fritidsverksamheter och kvaliteten håller en hög nivå. Det senare är till stor del avhängigt ideella krafter som staden bör fortsätta att ta till vara. Det finns ett starkt engagemang för att slå vakt om Lidingös miljö i både ett omedelbart och långsiktigt perspektiv.

Kulturlandskapet på vår ö har fortfarande spår kvar från äldre tider. Gamla gårdar, ängar, skogar och sjöar finns ännu kvar och utgör en fantastisk tillgång för oss Lidingöbor, yngre såväl som äldre.

Vi vill därför värna den viktiga och värdefulla miljö som finns i vårt unika kulturlandskap, inklusive skydd för tidstypiska villor och fastigheter.

Utvecklingsmöjligheter

Vi behöver ett inomhusbad öppet för unga som ska lära sig simma, för motionssimmarna och för simklubbens aktiviteter.

Det finns ett behov av att utforma ett idrottspolitiskt program för Lidingö. Detta för att skapa transparens och förutsägbarhet för investeringar i idrotten. Av programmet ska det framgå att Lidingö har en högre ambition än andra kommuner men också att det kräver deltagande från föreningar och klubbar, även gällande finansiering. Programmet bör ha som mål att investeringar ska finansieras med externa medel, dvs icke-kommunala medel, till minst 50 procent. I gengäld ska föreningarna fortsatt få stort inflytande över kommunens planering för idrotten. Programmet ska också tydliggöra att idrotten ska vara jämställd och premiera bredd och att vuxenidrotten inte får tränga undan idrott för unga.

Det finns en generell hög förväntning på både bredd och kvalitet i utbudet av kultur- och fritidsverksamheter.

Moderaterna vill därför

 • Prioritera kultur- och idrottsaktiviteter för barn, unga och funktionshindrade.
 • Inrätta ett mål att Kulturveckan på Lidingö till 2020 ska vara självförsörjande med hjälp av avgifter, samarbeten och sponsring.
 • Värna Lidingös kulturhistoriska byggnader och historiska lämningar.
 • Utveckla stadsbiblioteket. Öppettiderna bör vara generösa samtidigt som förseningsavgifterna ska höjas.
 • Fortsätta stödja Lidingös föreningsliv särskilt med inriktning på barn och unga. Ökad transparens och förutsägbarhet kring bidrag.
 • Fortsätta utveckla samarbetet med bland andra Millesgården, studieförbunden och Hembygdsföreningen.
 • Skapa en ny simhall. som byggs på ett kostnadseffektivt sätt och med bra användarkvalitet
 • Att fritidsgårdarna ska utvecklas pedagogiskt med fokus på exempelvis matematik och språk. Vi ser gärna att detta sker tillsammans med privata aktörer och eldsjälar.
 • Fortsatta utveckla Lidingövallen, som är ett av Lidingös mest uppskattade och välanvända idrottsområden.
 • Utveckla idrottsmöjligheterna vid Ekholmsnäs. Såväl skidåkningens och golfens förutsättningar behöver stärkas på ett hållbart sätt.
 • Inrätta ett idrottspolitiskt program för Lidingö.
 • Att staden ska fortsätta att verka för goda förutsättningar för Lidingös båtliv som är en viktig fritidsverksamhet för många på vår skärgårdsö.
 • Värna Lidingös kulturlandskap i enlighet med idéerna i byggprogrammet.
 • Förenkla för de Lidingöbor som vill källsortera, bland annat genom att se över avgiftssystemet.
 • Förbättra renhållningen i kommunen och då prioritera stränderna.
 • Förbättra vattenkvaliteten i Kottlasjön.
 • Att Lidingö stad ska fortsätta arbetet med att spara energi i sina fastigheter och verksamheter. Energin ska om möjligt komma från källor som inte bidrar till utsläpp av växthusgaser.

Ansvarig Moderat är Filip Svanberg.

Kontakt: filip.svanberg@gmail.com