Omsorg & Stöd

Våra grundläggande värderingar

Den moderata utgångspunkten är en grundläggande tro på att människor vill, i så stor uträckning de kan och förmår, fatta egna beslut om hur de ska leva sina liv. Moderater vill också, så långt det är möjligt och baserat på frivillighet, skapa förutsättningar för anhöriga och vänner att ge stöd till sina närstående. Därför är självbestämmande och självständighet två viktiga fundament.

Genom att erbjuda valfrihet möjliggörs för människor att fatta egna beslut. När välfärdstjänster konkurrensutsätts skapas dessutom möjligheter för duktiga och innovativa entreprenörer att utveckla nya och mer kostnadseffektiva arbetssätt. Att se till att få mesta möjliga omsorg för pengarna är också en viktig moderat grundvärdering.

Hur det fungerar idag

Vi har en väl fungerande och uppskattad verksamhet för omsorg och stöd på Lidingö. Området kännetecknas av engagerade och kompetenta medarbetare, valmöjligheter för den enskilde och tydliga politiska mål för verksamheten.

Det ska vara bra att åldras på Lidingö och vi rankas högt när man jämför situationen för de äldre i Sverige. Några av de nyckelord som vi vill lyfta fram för att beskriva hur det fungerar idag är: lyhördhet, valfrihet, självbestämmande och integritet.

Exempel på områden som fungerar väl är: Ö-gruppens arbete, fixartjänster, en bra tandhälsa inom LSS-boenden och ett utvecklat anhörigstöd.  Demenskunskapen håller generellt en hög nivå och äldre som har behov erbjuds äldrevägledning. Kommunen erbjuder såväl syn- som hörselkonsulent.

Utvecklingsmöjligheter

Det finns dock områden med förbättringspotential. När biståndsbeslut inte regelbundet omprövas kan det medföra att medborgare inte får rätt insats eller att skattemedel förslösas. Oavsett om det beror på att behovet ökat eller minskat, så kan det bli fel.

Ett annat område att arbeta med är uppföljning av verksamheternas kvalitet och kostnadseffektivitet. Det gäller både kommunala och fristående utförare. Utvärderingar behöver genomföras i tillräcklig omfattning för att säkerställa att omsorgstagarna faktiskt får det stöd som skattebetalarna betalar för. Medborgarnas upplevda service är viktig – oavsett vem som är huvudman för verksamheten.

Omsorgen om personer som inte får insats i form av särskilt boende, men där både kommun och landsting behöver samverka, har utvecklingspotential. Rehabiliteringskedjan, som ska göra att alla insatser bidrar till ett gemensamt mål, fungerar inte alltid fullt ut.

Det finns äldre personer, både bland de som bor hemma och bland de som bor på äldreboende, som har dålig tandhälsa. En dålig tandhälsa påverkar livskvalitén och kan även leda till följdsjukdomar. Tandhälsa inom äldreomsorg förutsätter en god samverkan mellan landstinget och kommunen.

Anhörigstöd är mycket populärt och ger en avlastning för den anhörige, som därmed också ges stöd att hjälpa omsorgstagaren till en bättre livssituation.

Under de senaste åren har det kommit många nya tillämpningar av modern informationsteknologi – e-tjänster – inom omsorgsområdet. Använda på rätt sätt kan e-tjänster ge ett antal fördelar. De ökar integriteten och effektiviserar verksamheterna.

Missbruksproblematiken är fortfarande stor på Lidingö. Det behövs därför fortsatt fokus på förebyggande arbete och uppsökande verksamhet inom missbruksvården. I det arbetet ska evidensbaserade metoder användas, vilket är bra för både missbrukare och deras anhöriga.

Ungdomar i utsatta miljöer och med dålig familjesituation kan lätt komma på glid. För att undvika utveckling mot kriminalitet och missbruk, bör förebyggande och uppsökande insatser av fältassistenter initieras.

Vi ser allt fler anmälningar om våld i nära relationer. De som drabbas av detta har ofta ett stort behov av att få stöd. Det handlar inte bara om praktiska och juridiska frågor, utan också om att bearbeta trauma.

Moderaterna vill därför

  • Utöka och förbättra individ- och verksamhetsuppföljning av insatser.
  • Fortsätta att se Ö-gruppen som en viktig del i Lidingös socialtjänst
  • Utnyttja teknikens möjligheter på individens villkor genom att utveckla e-tjänster.
  • Möjliggöra ytterligare seniorboende vid utbyggnad av Centrum/Torsvik.
  • Fortsätta arbetet för att öka tryggheten för de som drabbas av våld i nära relationer.
  • Verka för en förbättrad tandhälsa hos äldre omsorgstagare
  • Öka konkurrensutsättningen – för ökad kostnadseffektivitet, ökad valfrihet och ökad mångfald.

Ansvarig moderat är Peter Lönnqvist.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: peter@vision.nu