Trafik & Kommunikation

Våra grundläggande värderingar

En förutsättning för att människor ska kunna utvecklas och känna frihet är rörligheten – möjligheten att förflytta sig någon annanstans. Det kan vara dagliga resor för att lämna barn på förskola, åka till en affär för att handla eller till och från arbetet. Det kan också vara längre och mer sällan förekommande resor.

För Moderaterna är det viktigt att Lidingöborna ska kunna ta sig fram tryggt, smidigt och miljövänligt. Kombinationen mellan olika trafikslag – bil, cykel, båt och kollektivtrafik – ska skapa förutsättningar för ett levande Lidingö med god och säker kommunikation till skolor, fritidsaktiviteter, handel och arbete. Vi vill därför  verka för enkla, trygga och snabba transporter. Vi anser att alla trafikslag behövs och utgår från att bilen fortsatt kommer att svara för en stor del av transportbehovet.

Hur det fungerar idag

I Stockholmsområdet har Norra länken medfört en mycket stor förbättring för bland annat vägtrafiken till Lidingö. Projektet Förbifart Stockholm pågår, diskussioner om en Östlig förbindelse har aktualiserats och cykelvägarna till Ropsten har byggts ut.

För cyklister som enkelt kan komma till de platser där båtarna lägger till, är en kombinerad färd med cykel och båt ett snabbt sätt att nå målet för resan.

Utvecklingsmöjligheter

Under det närmaste decenniet kommer den tekniska utvecklingen inom transportområdet troligtvis att medföra nya möjligheter och utmaningar. Andelen bilar som helt eller delvis drivs av miljövänlig el kommer också att öka väsentligt under perioden. Denna utveckling kommer att påverka den framtida planeringen av trafik och kommunikation och med tiden minska dagens problem med utsläpp, buller och säkerhet. För att hantera de utmaningar som fler invånare medför, vill vi underlätta för miljö- och elbilar, skapa fler lokala parkeringsplatser samt arbeta för en bättre kollektivtrafik.

Utbyggnaden av Centrum/Torsvik och tillväxten av bostäder i Dalénum och Högsätra förväntas medföra en kraftig ökning av trafiken i delar av Centrum och på Södra Kungsvägen. Vi vill säkerställa att det blir bra trafiklösningar för alla trafikslag och att det byggs tillräckligt med parkeringsplatser i samband med nybyggnation och vid kommunikationsknutpunkter.

Många Lidingöbor behöver använda bilen och inte minst behöver många familjer bilen för att få livspusslet att gå ihop. Eftersom Stockholm kommer att bebygga infartsparkeringen på Ropsten tänker Lidingömoderaterna verka för att det byggs fler mindre infartsparkeringar på Lidingö i närheten av lämpliga anslutningspunkter till buss eller tåg in mot Stockholm. Exempel på sådana finns redan vid Lidingövallen och Bodals station.

Det är viktigt att ringen runt Stockholm fullbordas genom att också bygga den sista delen – Östlig förbindelse – en tunnel mellan Värtan och Nacka. Vi vill att den, förutom vägförbindelse, också byggs med spårväg mellan Sickla och Ropsten. På så vis kan Lidingöbanan, Spårväg City och Tvärbanan kopplas ihop i ett effektivt trafiksystem som täcker stora delar av Stockholmsområdet. Vi tycker att ansvaret för att bygga och finansiera den här typen av trafikleder och kollektivtrafiklösningar är uppgifter för stat och landsting och anser därför att de i första hand ska bekostas med de skattemedel som vi alla gemensamt, via stats- och landstingsskatt, har bidragit med.

Gamla Lidingöbron har tjänat ut och måste ersättas av en ny bro som är tekniskt och ekonomiskt hållbar. Den nya bron måste utformas på ett estetiskt tilltalande sätt. De två huvudlederna, från bron ut mot norra och södra ön, bör förbättras.

På södra ön är situationen på avsnittet Dalénum-Högberga inte tillfredsställande. Över 12 000 bilar per dygn passerar genom ett villaområde på en gammal krokig och smal väg med två plankorsningar med Lidingöbanan, vid högtrafik med långa köer som följd.

Trängselskatten har tillkommit för att minska biltrafiken i Stockholm – inte för att öka kostnaden för att nå tunnelbanan. Trängselskatten vid Ropsten gör att det kostar lika mycket att köra in till Stockholm som att parkera vid Ropsten vilket istället ökar biltrafiken från Lidingö in till Stockholm.

Goda kommunikationer, såväl lokalt på ön som till och från Stockholm, är viktigt. Lidingömoderaterna är därför tydliga gentemot Landstinget att vi vill ha goda tvärförbindelser i kollektivtrafiken mellan norra och södra ön, tätare busstrafik på ön, samt direktbussar mellan Stockholm och Lidingö Centrum. Vi vill även fortsätta att förbättra förutsättningarna för cykeltrafiken som är ett växande trafikslag, verka för en utvecklad pendelbåtstrafik från Gåshaga och Dalénum samt underlätta för ytterligare knutpunkter.

Moderaterna vill därför

 • Att parkering på gatumark ska fortsätta att vara avgiftsfri för Lidingöborna. Därför kan ett system med boendeparkering för den som är skriven på Lidingö bli aktuellt. Infartsparkeringar, som kostar betydande belopp att anlägga, kan däremot bli avgiftsbelagda.
 • Möjliggöra att det sätts upp laddstationer för elbilar på infartsparkeringarna samt i Lidingö Centrum.
 • Att, i samband med att Östlig förbindelse byggs, spår läggs mellan Sickla och Ropsten.
 • Att en analys av kostnadseffektiva förbättringar av södra huvudleden genomförs under mandatperioden.
 • Verka för fortsatt fri väg ut till riksvägnätet utan att betala trängselskatt. Vi kommer även att fortsätta arbeta för borttagande av trängselskatt vid lämning och hämtning i Ropsten.
 • Aktivt verka för att Landstinget bygger Spårväg City som planerat och att denna kopplas samman med Lidingöbanan.
 • Verka för en ökad turtäthet på Lidingöbanan. Möjligheterna att få en dragning av Lidingöbanan via Lidingö Centrum bör utredas – för- och nackdelar ska belysas och analyseras.
 • Verka för en utökad pendelbåtstrafik till och från ön. Båtarna måste ha god tillgänglighet för människor med funktionshinder och vara anpassade för att kunna transportera både barnvagnar och cyklar.
 • Fortsätta arbetet med att förbättra förutsättningarna för cyklister och gångtrafikanter på Lidingö.
 • Att frågan om enkel- eller dubbelspår på nya Lilla Lidingöbron utreds noggrant för att säkerställa att trafikkapaciteten är tillräcklig även för de behov som kan uppkomma i en mera avlägsen framtid. I utredningen är finansiering från Stockholms läns Landsting en central komponent. Den nya bron ska:
  • vara lättillgänglig för gående, cyklister och människor med funktionshinder
  • vara estetiskt tilltalande
  • ha en segelfri höjd som tillåter en ökad satsning på kollektivtrafik med båt.
 • Att förbättringar för ett trafikslag inte ska innebära försämringar för andra trafikslag.

Ansvarig moderat för området är Peder Hagen.

Kontakt: peder@hagen.se