Trygghet & Säkerhet

Våra grundläggande värderingar

Lidingö ska vara en trygg plats att bo på, där kommunen ska förebygga våld, skadegörelse, inbrott och annat som kan påverka friheten att under säkra förhållanden vistas var man vill, när man vill. Vi ser här stora möjligheter för kommunen att medverka till ökad trygghet genom att samarbeta med frivilligorganisationer.

hur det fungerar idag

Brottsligheten på Lidingö ligger, vid jämförelse med de flesta andra kommuner i Sveriges storstadsområden, på en låg nivå. Många upplever trots detta en ökad otrygghet på Lidingö och att inbrotten ökar.

Det bedrivs ett aktivt arbete, tillsammans med villaägarföreningar och samfälligheter för att förebygga inbrott. Föräldrar som engagerar sig i sina barn och föreningar som attraherar barn och ungdomar motverkar utveckling mot kriminalitet.

Allt fler cykel- och gångvägar får belysning, vilket bidrar till såväl förbättrad trafiksäkerhet som till ökad trygghet, då man rör sig på dessa kvälls- och nattetid.

Utvecklingsmöjligheter

Kommunen kan med enkla medel påverka tryggheten i offentliga miljöer. Trygghetsvandringar där medborgarna tillsammans med kommunföreträdare går runt i sitt område och berättar var de känner sig otrygga är en effektiv metod för att få fram underlag till åtgärder för att öka tryggheten.

Kommunerna ska redan tidigt i planering av nya bostadsområden beakta trygghetsperspektivet och på så sätt bygga bort otrygghet. Levande stadskärnor och centrum med en blandning av bostäder, butiker, verksamheter och evenemang ger bra förutsättningar för en trygg miljö̈ för såväl gamla som unga. Även städning och snabba åtgärder vid klotter har stor betydelse för upplevelsen av hur trygg miljön är.

All belysning ska kontinuerligt ses över och byggas ut vid behov. Buskage och sly ska rensas eller tas bort för att minska möjligheten att begå̊ brott utan att upptäckas. Omgående åtgärder vid skadegörelse bidrar till ökad trygghet. När gärningsmannen vid skadegörelse är känd ska kommunen driva skadeståndskrav. Är gärningsmannen minderårig ska kraven riktas gentemot målsman.

Förutom att vidta åtgärder i den fysiska miljön kan kommunerna på̊ olika sätt bidra till aktiva insatser och engagemang som ökar tryggheten. En viktig del består i att understödja och stimulera till frivilliga insatser såsom nattvandring och grannsamverkan eller andra liknade ideella aktiviteter.

I bland annat Stockholm och Västerås har polisen framgångsrikt använt sig av utbildade volontärer för att få stöd i arbetet med trygghetsskapande insatser. Volontärerna får därvid utbildning i konflikthantering, vittnesstöd och i lagstiftningen på området.

Tiggeri är aldrig en hållbar väg ur fattigdom och ska därför motverkas. Det har förekommit allvarliga attacker mot tiggare i form av hot, och våld. Vi kan inte acceptera att människor som vistas i Sverige riskerar att fara illa. Vi vill av dessa skäl att tiggeri utan tillstånd ska vara förbjudet.

Många ungdomar på Lidingö kommer i kontakt med och använder droger. Vi vill ha en drogfri miljö för Lidingös barn och ungdom. Vi tror både på rent motverkande åtgärder, som nattvandringar och ökad vuxennärvaro, och på att erbjuda alternativ såsom ett brett utbud av fritidsverksamheter och idrotter för att ungdomar ska kunna skapa sig en meningsfull fritid.

Moderaterna vill därför

  • Verka för att Lidingö inför ett tiggeriförbud i den lokal ordningsstadgan.
  • Verka för att det på Lidingö ska finnas en lokal polisstation som dygnet runt är bemannad med poliser som har lokalkännedom och som kan rycka ut vid behov
  • Stötta frivilligorganisationer som verkar för ökad trygghet och säkerhet, till exempel genom nattvandring och grannsamverkan.
  • Arbeta vidare med trygghetsskapande insatser, såsom belysning på allmänna platser.
  • Att staden fortsätter arbetet med aktiva åtgärder vid skadegörelse och klotter. Åtgärderna ska så långt det är möjligt betalas av gärningsmannen eller målsman om denne är minderårig.
  • Stödja skolorna i det förebyggande arbetet mot droger