Utbildning

Våra grundläggande värderingar

Föräldrar ska känna sig trygga med att lämna sina barn på förskolan och veta att verksamheten håller hög pedagogisk kvalitet. Samtidigt vill vi lyfta fram att föräldrar alltid har det primära ansvaret för att ta hand om och uppfostra sina barn.

Skolans verksamhet ska främst inriktas på att öka alla elevers kunskaper, med målet att alla elever ska ha fullständiga avgångsbetyg med tillräcklig kunskapsbas när de lämnar årskurs 9 för att kunna gå vidare till högre utbildning eller yrkesarbete. Vi har som mål att Lidingö ska ha Sveriges bästa skola.

Det är viktigt att värna förutsättningarna för de fristående aktörerna och se till att det råder likvärdiga förutsättningar mellan skolans olika huvudmän. Vi vill att det ska finnas en palett av valmöjligheter så att föräldrar och elever kan välja den skolform som passar dem bäst.

Hur det fungerar idag

Eleverna på Lidingö har högt meritvärde och i jämförelse med andra kommuner ligger Lidingös skolor i topp.

Lönegapet gentemot Stockholms kommuns lärare har minskat i de kommunala skolorna. Det ger förbättrade förutsättningar, såväl att behålla bra lärare som att rekrytera nya kompetenta krafter.

På Lidingö finns en mångfald av utövare både för små och stora barn. Det är viktigt för både valfriheten och kvaliteten i skolorna. En ny modell för socioekonomisk fördelning har införts i de kommunala skolorna. Målet är att utjämna skolors förutsättningar så att alla elever ges lika goda möjligheter att nå kunskapsmålen och uppnå bra resultat.

Lidingö har en välfungerande verksamhet för elever som – efter utredning och prövning utifrån strikta regler – placerats i särskoleverksamhet. Denna verksamhet är viktig och vi vill fortsätta att ge de elever som placerats i särskolan bästa möjliga förutsättning till en bra start i livet.

Utvecklingsmöjligheter

Lidingös förskolor ska tillvarata barns naturliga nyfikenhet och lust att lära. Det är många gånger i förskolan som grunden läggs för barns förmåga att lära sig läsa, skriva och räkna.

Skolans kunskapsuppdrag är centralt. Ingen elev ska lämna grundskolan utan godkända betyg i alla kärnämnen. Därför ska hela skolans verksamhet tydligare följa upp och säkerställa att elever når sina kunskapsmål. För att förbättra elevernas färdigheter och kunskaper i räkning och läsning anser vi att extra satsningar bör göras inom dessa områden.

Vi ser ett behov i skolan för såväl extra stöd som extra stimulans. Detta behöver utvecklas för de särbegåvade barnen.

För utbildningens kvalitet och för att eleverna ska lyckas väl i skolan är läraren av avgörande betydelse.  Vi har många duktiga lärare på Lidingö och som arbetsgivare ska vi vårda dem. Vid lönesättning ska goda prestationer premieras och därför kommer särskilt fokus ligga på lärarnas och pedagogernas löner i förskolan, grundskolan och gymnasiet.

Varje barn och elev ska känna trygghet och uppleva att skolmiljön är inspirerande. De insatser som görs för att motverka mobbning ska bygga på Skolverkets rekommendationer eller andra evidensbaserade metoder.

På Lidingö är vi måna om våra barns hälsa; en god psykisk och fysisk hälsa bidrar till goda förutsättningar för inlärning. Därför vill vi skapa förutsättningar för att skolan tillsammans med föreningslivet ska kunna ge eleverna möjlighet till en fysisk aktivitet varje dag.

Moderaterna vill därför

 • Utveckla Hersby gymnasium så att skolan kan ta emot ett ökat antal elever.
 • Utveckla Ungt Företagande i den kommunala skolan till att omfatta även grundskolan och elever på gymnasiets Introduktionsprogram
 • Säkerställa att SFI (svenska för invandrare) och Komvux ställer höga krav på eleverna avseende kunskap, resultat och närvaro.
 • Minska lärarnas administrativa sysslor och öka antalet lärarledda timmar för att höja kunskapsnivån.
  • Införa en kvalitetssäkring för de kommunala skolorna som omfattar en tidig identifiering av barn i behov av särskilt stöd (särskilt begåvade barn och barn som riskerar att halka efter rent kunskapsmässigt) samt insatser och uppföljning som baseras på evidens.
  • Ökat fokus på matematik, naturvetenskapliga ämnen och språk.
  • Ett digitalt kompetenslyft där även programmering ska förstärkas och tydliggöras i undervisningen.
 • Ta fram förslag på delfinansiering så att skolans personal kan fortbilda sig och fler pedagoger bli behöriga.
 • Fortsätta satsningen på konkurrenskraftiga lärarlöner.
 • Att fritidshem och fritidsklubbar ska uppmuntras att samarbeta med föreningslivet.
 • Att stöd och hjälp för att stärka elevernas psykiska hälsa ska sättas in tidigt. Projektet ökad skolnärvaro ska fortsätta.
 • Öka samarbetet inom stadens förvaltningar och med föräldrar i insatser avseende ANDT (alkohol, narkotika, doping och tobak)

Ansvarig Moderat för området är Carl Östring.

Kontakt: carl.ostring@traction.se