Region Stockholm

Skatteutjämningen ökar med ytterligare 1 miljard kronor.

Enligt beräkningarna från SCB innebär förslaget att Region Stockholm ska gå från att betala 1 miljard kronor i utjämningssystemet i år till 3,6 miljarder kronor 2023. Tidigare beräkning enligt utredningen visade att Region Stockholm skulle betala 1,6 miljard ytterligare, nu har alltså totalsumman ökat med 1 miljard kronor.

Redan 1,6 miljarder innebär djupa hål i regionens budget. Det motsvarar hela driften av Södertälje sjukhus och S:t Görans Ögonklinik, mer än 500 nya bussar till kollektivtrafiken eller heltidslöner för 2500 sjuksköterskor. Nu ska man alltså ta ytterligare 1 miljard. Det motsvarar ytterligare driften av hela Norrtäljesjukhus, 350 nya bussar till eller 1500 nya sjuksköterskor.

Det är självklart att detta kommer få långtgående konsekvenser för Region Stockholms budget för 2020. Vi går in i ett tufft ekonomiskt läge. Konjunkturen viker och ekonomin mattas av. Samtidigt ökar kostnadstrycket och behoven hos kommuner och landsting. Regeringen skrev själva i sin budgetproposition att kostnadsökningstakten inom hälso- och sjukvården i Sverige är på 6 % (BP20). Det är inte långsiktigt hållbart.

Stockholmsregionen är den enda regionen som får kraftigt förändrade ekonomiska förutsättningar i jämförelse med utredningens ursprungliga förslag, som var illa nog. Detta är givetvis oacceptabelt och om detta är majoriteten eniga vilket framgick i vårt remissvar i våras. Ett remissvar som även Socialdemokraterna ställde sig bakom. Nu förlorar vi ytterligare en miljard kronor om förslaget går igenom.

Den svenska sjukvården måste utvecklas. Var man bor ska inte styra vilken kvalitet på vården du får. Tyvärr ser vi att vårdköerna fördubblats under tiden som Socialdemokraterna styrt landet och ojämlikheten i vården över landet ökat.

Det råder bred politisk enighet om att utjämning är bra och nödvändig. Skillnaderna i förutsättningar mellan landets regioner är stora. Det är självklart att avfolkning och stora avstånd kostar. Men det gör en kraftig befolkningstillväxt och bostadsbrist också.

Om du har frågor kring detta får du gärna ta kontakt med kansliet.

 

Bakgrund

Regeringen beslutade den 3 november 2016 att tillkalla en särskild utredare (dir 2016:91) med uppgift att göra en översyn av systemet för kostnadsutjämning för kommuner och landsting. Utredare var Håkan Sörman. Utredningen presenterades den 1 oktober 2018. Den 18 augusti 2019 presenterade Löfven, Hallengren och Shekarabi att de avser gå fram med förslag om förändrat kostnadsutjämningssystem.

24 september presenterade regeringen ny proposition för ändringar av kostnadsutjämningen i enlighet med utredningen om ändringar i kostnadsutjämningen och att den ska genomföras redan 1 januari 2020. Varken Lagrådsremissen eller propositionen innehåller några tabeller eller statistik över utfallet, trots den korta tid som återstår.

Statistiska Centralbyrån (SCB) ansåg redan i sitt remissvar till den bakomliggande utredningen att ett genomförande på rättssäkert sätt tidigast kan ske år 2021. Även Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är kritiskt och menar att ett genomförande måste skjutas fram.

Utredningens förslag skulle innebära drygt 1,6 miljarder i ökad kostnadsutjämning för Region Stockholm, från 1 miljard 2019. SCB:s siffror som presenterades fredagen den 27/9 indikerar 2,6 miljarder. Införandebidrag föreslås gälla för max 250 kronor per invånare.

Räkneexempel:

Införandebidraget motsvarar 794: -/inv. x 2 361 864 invånare = 1 875 320 016:-.

När införandebidraget helt fasats ut (över 3 år med 250 per invånare och år) så kommer den totala summa Regionen ska betala vara 1 738 682 050 + 1 875 320 016 = 3 614 002 066:- (allt annat lika).

Ansvarig Moderat är Hans Barje.

Kontakt: hansbarje@yahoo.se